Urząd sprzeda garaże

 • 22 października 2021 23:59
 • Piaseczno, mazowieckie
 • 723 wyświetleń
dzialki_mapa
25,000

Skrót informacji

 • Adress : Piaseczno

Opis

 

Ogłoszenie o przetargach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),

 

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż:

 

 1. Części nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2/174 i nr 2/169
  o powierzchni łącznej 21 m2, zabudowana murowanym garażem
  o powierzchni użytkowej 17 m2 położona w obr. 4 m. Piaseczno przy
  Energetycznej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293568/1;

Cena wywoławcza – 25.000,00 zł (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wadium – 1.250,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 na I piętrze (pok. 38).

 

 

 1. Części nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2/175 i nr 2/170 o powierzchni łącznej 21 m2, zabudowana murowanym garażem
  o powierzchni użytkowej 17 m2 położona w obr. 4 m. Piaseczno przy
  Energetycznej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293568/1;

Cena wywoławcza – 25.000,00 zł (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wadium – 1.250,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 na I piętrze (pok. 38).

 

 

 1. Części nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2/176 i nr 2/171 o powierzchni łącznej 21 m2, zabudowana murowanym garażem
  o powierzchni użytkowej 17 m2, położona w obr. 4 m. Piaseczno przy
  Energetycznej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293568/1;

Cena wywoławcza – 25.000,00 zł (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wadium – 1.250,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 na I piętrze (pok. 38).

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część ww. nieruchomości znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW/KDg – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i garaży.

 

Części przedmiotowej nieruchomości (ww. działki stanowią jedność gospodarczą) zabudowana jest budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej, usytuowanym w zespole 12 garaży w segmencie „A” ze wspólnym placem manewrowym i wjazdami do poszczególnych boksów.

Kompleks garaży usytuowany prostopadle do osi ulicy z bezpośrednim dojazdem od strony ulicy Energetycznej, łączącej się z ul. Puławską będącą główną arterią komunikacyjną pomiędzy Warszawą a Piasecznem.

Kształt działki prostokątny, powierzchnia w całości zabudowana budynkiem garażowym, teren dojazdów do garaży utwardzony kostką Bauma.

Opis naniesień budynku garażowego: ławy żelbetowe, mury fundamentowe z bloczków betonowych, ściany wykonane z pustaków gazobetonowych, ściana od strony wjazdu do garażu wykończona cegłą klinkierową, stropodach z płyt prefabrykowanych, żelbetowych, jednospadowy, kryty papą, posadzka betonowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbami elewacyjnymi, brama wjazdowa, metalowa, uchylna, malowana proszkowo, w garażu instalacja elektryczna.

Części przedmiotowej nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. Dowód wpłacenia wadium,
 6. Podpis(y) oferenta(ów).

 

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 22.02.2021 r. (włącznie) – w zamkniętych kopertach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 22.02.2021 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający zbywa nieruchomość opisaną zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godz. 8.0016.00, tel. 227017523.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 4.05.2016 r., str. 188) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu

 

 

Piaseczno, 08.01.2021 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

 

 

Lokalizacja

05-500,Piaseczno,mazowieckie
Conectum Sezoneo
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Tu możesz zadać pytanie do sprzedającego.x